• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Excessief lenen - 5 oktober 2023

Excessief lenen - 5 oktober 2023

Met de wet excessief lenen beoogt het kabinet om excessief lenen bij de eigen BV door dga’s te ontmoedigen. Bedraagt de lening meer dan € 700.000, dan wordt het meerdere belast als fictief dividend in box 2, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld. De wet is voor de dga-praktijk uiterst belangrijk, reden waarom het PAOB hierover een cursus organiseert.

Actualiteiten formeel belastingrecht - 6 oktober 2023

Actualiteiten formeel belastingrecht - 6 oktober 2023

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt ver achter ons Procedures worden veelal gewonnen of verloren op formele punten, zoals bewijs(last). Die spelregels zijn, net als het materiële belastingrecht, geen rustig bezit maar aan voortdurende verandering onderhevig. Wetgever en belastingrechter produceren een constante stroom aan nieuwe regels. Up-to-date kennis van het formele belastingrecht is essentieel voor iedereen die op enigerlei wijze professioneel werkzaam is in het belastingrecht. Ook voor hen die nauwelijks of niet procederen. Het onderkennen van de (proces)positie is immers in iedere discussie tussen belastingplichtigen en de belastingdienst voor beide partijen van wezenlijk belang. Tijdens deze cursusdag zult u inzicht krijgen in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht.

Echtscheiding - 7 november 2023

Echtscheiding - 7 november 2023

Een echtscheiding is een kruispunt in het leven met grote financiële gevolgen. Deze cursus geeft u een actueel overzicht in alle fiscale en financiële aspecten van de echtscheiding. Na deze cursus bent u weer helemaal fiscaaljuridisch actueel en bijgepraat.

Belastingpakket 2024 - 6 december 2023

Belastingpakket 2024 - 6 december 2023

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docent vooruit op het nieuwe jaar. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn.

Fiscaal boeterecht - 14 december 2023

Fiscaal boeterecht  - 14 december 2023

Op deze studiedag wordt ingegaan op een aantal centrale leerstukken en wordt aan de hand van regelgeving en jurisprudentie van de Hoge Raad en het EVRM een overzicht gegeven van het actuele fiscale boeterecht.

Misbruik van recht, fraus legis en anti-misbruikbepalingen in verdragen en EU-richtlijnen - 29 mei 2024

Misbruik van recht, fraus legis en anti-misbruikbepalingen in verdragen en EU-richtlijnen - 29 mei 2024

Het aanpakken van belastingontwijking krijgt veel aandacht binnen de fiscaliteit. In diverse richtlijnen op het gebied van de directe belastingen zijn dan ook antimisbruikbepalingen opgenomen. Verder bevatten belastingverdragen steeds vaker een (generieke) antimisbruikbepaling. In deze cursus staan voorgenoemde antimisbruikbepalingen centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan de verhouding tot nationale antimisbruikbepalingen.