• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscale vastgoedactualiteiten - 3 november 2021

Fiscale vastgoedactualiteiten - 3 november 2021

Een boeiende, gevarieerde en jaar na jaar zeer hoog gewaardeerde studiedag waarin u volop de gelegenheid krijgt zelf vraagstukken aan de orde te stellen. Na deze dag bent u weer bijgepraat ‘over de hele linie’ en klaar voor de praktijk.

Insolvente vennootschappen - 8 november 2021

Insolvente vennootschappen - 8 november 2021

Wat betekent een faillissement voor de failliete vennootschap en voor alle andere bij het faillissement betrokkenen? Wat zijn hun rechten en welke plichten hebben zij jegens de curator? Wat zijn de gevolgen van het faillissement voor de ontvanger van de Belastingdienst? Wat kan hij ondanks het uitgesproken faillissement nog doen ter invordering van zijn fiscale vorderingen en wat mag hij nadrukkelijk niet?

Actualiteiten renteaftrek VpB - 10 november 2021

Actualiteiten renteaftrek VpB - 10 november 2021

In deze cursus staat het antwoord op een schijnbaar eenvoudige vraag centraal: is de betaalde rente aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting? Het antwoord op deze vraag is echter niet zo eenvoudig. Men heeft daarbij te maken met zowel uit de rechtspraak voortvloeiende renteaftrekbeperkingen als wettelijke maatregelen die de renteaftrek aan banden leggen. Op beide vlakken blijven ook de laatste jaren zich enorme ontwikkelingen voordoen.

Actualiteiten formeel belastingrecht - 18 november 2021

Actualiteiten formeel belastingrecht - 18 november 2021

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt echt achter ons.

Actualiteiten toekomstvoorzieningen - 2 december 2021

Actualiteiten toekomstvoorzieningen - 2 december 2021

De uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord leidt tot grote wijzigingen op het gebied van toekomstvoorzieningen: pensioen, lijfrenten en arbeidsongeschiktheids-voorzieningen. De uitwerking van dit Pensioenakkoord heeft deels plaatsgevonden in de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen en de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Het sluitstuk, tevens belangrijkste onderdeel, wordt gevormd door de Wet toekomst pensioenen. De concept-versie daarvan is in december 2020 verschenen. Naar verwachting volgt het definitieve wetsvoorstel begin 2022.

Belastingpakket 2022 - 9 december 2021

Belastingpakket 2022 - 9 december 2021

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar 2022. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn.

Actualiteiten bedrijfsopvolging - 21 december 2021

Actualiteiten bedrijfsopvolging - 21 december 2021

Opvolging van het bedrijf is een ingrijpend proces voor de directeur-aandeelhouder, niet alleen emotioneel maar ook zakelijk. De fiscaliteit rondom dit thema is niet eenvoudig en volop in beweging. Weliswaar bevatten de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 een aantal faciliteiten om de bedrijfsopvolging niet te bemoeilijken, maar deze faciliteiten zitten vol voetangels en klemmen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en worden de knelpunten en onduidelijkheden blootgelegd.