• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actualiteiten bedrijfsopvolging - 9 maart 2022

Actualiteiten bedrijfsopvolging - 9 maart 2022

Opvolging van het bedrijf is een ingrijpend proces voor de directeur-aandeelhouder, niet alleen emotioneel maar ook zakelijk. De fiscaliteit rondom dit thema is niet eenvoudig en volop in beweging. Weliswaar bevatten de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 een aantal faciliteiten om de bedrijfsopvolging niet te bemoeilijken, maar deze faciliteiten zitten vol voetangels en klemmen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en worden de knelpunten en onduidelijkheden blootgelegd.

Fiscale actualiteiten DGA-BV - 6 april

Fiscale actualiteiten DGA-BV - 6 april

De directeur-aandeelhouder (DGA) verkeert in een bijzondere fiscale positie. Naast aandeelhouder, is hij ook werknemer en vaak ook nog geldverschaffer of borgsteller. Dit maakt dat hij te maken heeft met de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting, de gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting en eventueel de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting. Bij schenken en overlijden komen tevens de schenk- erfbelasting om de hoek kijken die voor de DGA bijzondere regels bevat, vooral de bekende bedrijfsopvolgingsregeling. Hierbij volgen de nieuwe wettelijke regelingen elkaar de laatste jaren ook nog eens in hoog tempo op. Inmiddels is het aanmerkelijkbelangtarief gestegen naar 26,9% en komt er een maatregel om excessief lenen van de bv tegen te gaan. Daarnaast maken DGA’s steeds vaker gebruik van bijzondere rechtsvormen, zoals de open CV en het (open) fonds voor gemene rekening. Kortom, voldoende stof voor bespreking. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het financiële verkeer tussen de directeur-aandeelhouder en zijn BV’s.

DAC6 voor het MKB - 17 mei 2022

DAC6 voor het MKB - 17 mei 2022

Tijdens de cursus worden veel voorbeelden van adviezen gegeven die meldingsplichtig zijn en die niet meldingsplichtig zijn, onder meer aan de hand van de DAC6-Leidraad van de Belastingdienst.

Bewijs in belastingzaken - 20 mei 2022

Bewijs in belastingzaken - 20 mei 2022

Verreweg de meeste geschillen tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst gaan niet over de uitleg van de wet (rechtsvragen) maar over de vraag wat er feitelijk is gebeurd. Van welke feiten moet bij de uitleg van het recht worden uitgegaan? Als partijen het over de feiten niet eens zijn komt het bewijsrecht aan bod.

Anonimiseren en UBO - 23 juni 2022

Anonimiseren en UBO - 23 juni 2022

Sinds 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit heeft grote consequenties voor bestaande en nieuw op te richten entiteiten, maar ook voor belastingadviseurs. In deze cursus wordt op een praktische manier de nieuwe wetgeving in perspectief geplaatst.

Excessief lenen bij eigen BV - 8 september 2022

Excessief lenen bij eigen BV - 8 september 2022

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet om excessief lenen bij de eigen BV door dga’s te ontmoedigen. Bedraagt de lening meer dan € 700.000, dan wordt het meerdere belast als fictief dividend in box 2, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld. Dit wetsvoorstel is voor de dga-praktijk uiterst belangrijk, reden waarom het PAOB hierover een cursus organiseert.

Actualiteiten Formeel belastingrecht - 21 oktober 2022

Actualiteiten Formeel belastingrecht -  21 oktober 2022

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt echt achter ons.