• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bewijs in belastingzaken - 7 oktober 2022

Bewijs in belastingzaken - 7 oktober 2022

Verreweg de meeste geschillen tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst gaan niet over de uitleg van de wet (rechtsvragen) maar over de vraag wat er feitelijk is gebeurd. Van welke feiten moet bij de uitleg van het recht worden uitgegaan? Als partijen het over de feiten niet eens zijn komt het bewijsrecht aan bod.

Actualiteiten fiscaal reorganiseren - 20 oktober 2022

Actualiteiten fiscaal reorganiseren - 20 oktober 2022

In deze cursus bespreken de docenten de diverse mogelijkheden om fiscaal vriendelijk binnen het concern (intern) te reorganiseren, zetten zij de fiscale reorganisatiefaciliteiten naast elkaar en geven ze aan welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. De nadruk ligt hierbij op de dga.

Actualiteiten Formeel belastingrecht - 21 oktober 2022

Actualiteiten Formeel belastingrecht -  21 oktober 2022

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt echt achter ons.

Belastingpakket 2023 - 1 december 2022

Belastingpakket 2023 - 1 december 2022

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn.

Actualiteiten toekomstvoorzieningen - 8 december 2022

Actualiteiten toekomstvoorzieningen - 8 december 2022

De uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord leidt tot grote wijzigingen op het gebied van toekomstvoorzieningen: pensioen, lijfrenten en arbeidsongeschiktheids-voorzieningen. De uitwerking van dit Pensioenakkoord vindt plaats in een aantal wetten: de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd, de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen en de Wet toekomst pensioenen. Deze laatste wet vormt het sluitstuk van deze operatie en is tevens het belangrijkste onderdeel daarvan. Het is de bedoeling dat het overgrote gedeelte van de wetgeving, inclusief de bijbehorende lagere regelgeving per 2023 wordt ingevoerd. Enkele wettelijke bepalingen zijn al eerder in werking getreden.