• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Excessief lenen bij eigen BV - 13 april 2023

Excessief lenen bij eigen BV - 13 april 2023

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet om excessief lenen bij de eigen BV door dga’s te ontmoedigen. Bedraagt de lening meer dan € 700.000, dan wordt het meerdere belast als fictief dividend in box 2, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld. Dit wetsvoorstel is voor de dga-praktijk uiterst belangrijk, reden waarom het PAOB hierover een cursus organiseert.

Actualiteiten Bedrijfsopvolging voor de DGA - 18 april 2023

Actualiteiten Bedrijfsopvolging voor de DGA - 18 april 2023

In deze cursus wordt ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, en worden de knelpunten en onduidelijkheden van deze faciliteiten blootgelegd. De focus zal liggen op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en praktijk. Daarbij zal vooral worden ingegaan op de bedrijfsopvolging van de DGA.

Nieuwe Jurisprudentie - 25 mei 2023

Nieuwe Jurisprudentie - 25 mei 2023

Deze jaarlijkse studiedag biedt al meer dan dertig jaar een overzicht over en een praktisch commentaar op de belangrijkste jurisprudentie en rechtspolitieke ontwikkelingen in het voorbije kalenderjaar op fiscaalrechtelijk terrein.

Omzet- en overdrachtsbelasting onroerend goed - 7 juni 2023

Omzet- en overdrachtsbelasting onroerend goed - 7 juni 2023

Een boeiende, gevarieerde en jaar na jaar zeer hoog gewaardeerde studiedag waarin u volop de gelegenheid krijgt zelf vraagstukken aan de orde te stellen. Tom Berkhout en Aimée van der Paardt behandelen op interactieve wijze fiscale actualiteiten die in de praktijk spelen rond (her)ontwikkelen, bouwen, gebruiken, overdragen van en beleggen in vastgoed. Aimée van der Paardt bespreekt actualiteiten inzake btw en overdrachtsbelasting; Tom Berkhout de actualiteiten voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Vermogensstructurering voor de DGA - 14 juni 2023

Vermogensstructurering voor de DGA - 14 juni 2023

De privé-fiscale positie van de DGA is enorm in beweging, met name veroorzaakt door de wijzigingen in box 3 in de IB vanaf 2023. Daarbij werpt de vermogensaanwasbelasting die vanaf 2026 moet gelden in box 3, zijn schaduw alvast vooruit. Ook de wet Excessief lenen bij de eigen vennootschap die sinds 2023 in werking is getreden, heeft grote gevolgen voor de DGA. Schulden aan de BV van boven € 700.000 worden voor het meerdere als fictief dividend belast in box 2, behoudens eigenwoningschulden. Beide ontwikkelingen roepen vragen op als: - Is het verstandig om nog te lenen van de BV en daarmee te beleggen in box 3? - Is het überhaupt verstandig om nog in privé te beleggen in box 3?

Actualiteiten formeel belastingrecht - 6 oktober 2023

Actualiteiten formeel belastingrecht - 6 oktober 2023

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt echt achter ons Procedures worden veelal gewonnen of verloren op formele punten, zoals bewijs(last). Die spelregels zijn, net als het materiële belastingrecht, geen rustig bezit maar aan voortdurende verandering onderhevig. Wetgever en belastingrechter produceren een constante stroom aan nieuwe regels. Up-to-date kennis van het formele belastingrecht is essentieel voor iedereen die op enigerlei wijze professioneel werkzaam is in het belastingrecht. Ook voor hen die nauwelijks of niet procederen. Het onderkennen van de (proces)positie is immers in iedere discussie tussen belastingplichtigen en de belastingdienst voor beide partijen van wezenlijk belang. Tijdens deze cursusdag zult u inzicht krijgen in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht.