• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

GEANNULEERD - Renteaftrek in de VpB - GEANNULEERD

In deze cursus zal worden ingegaan op de aftrekbaarheid van betaalde rente voor de vennootschapbelasting. Hierbij zal recente rechtspraak en wetgeving worden behandeld.

Cursusinhoud

In deze cursus staat het antwoord op een schijnbaar eenvoudige vraag centraal: is de betaalde rente aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, en zo neen, wat valt daar nog aan te doen? Het antwoord op deze vraag is echter niet zo eenvoudig. Men heeft daarbij te maken met zowel uit de rechtspraak voortvloeiende renteaftrekbeperkingen als wettelijke maatregelen die de renteaftrek aan banden leggen. Op beide vlakken heeft zich de laatste jaren een enorme ontwikkeling voorgedaan.

In de rechtspraak kan bijvoorbeeld worden gewezen op de jurisprudentie inzake de (her)kwalificatie van leningen en de (her)kwalificatie van de verstrekking van eigen vermogen. Een bijzonder fenomeen hierbij is de rechtspraak inzake de ‘onzakelijke lening’.

Wat wetgeving betreft, naast de toch al niet zo eenvoudige regeling voor winstdrainageconstructies in art. 10a Wet VpB 1969, is er op basis van Europese regelgeving (ATAD1) in 2019 een nieuwe generieke renteaftrekbeperkingen geïntroduceerd, de earningsstripping-regeling. Daarnaast zal met ingang van 2020 ook de implementatie van ATAD2 een belangrijke impact hebben op de al dan niet aftrekbaarheid van rentebetalingen indien sprake is van een zogenoemde hybride mismatch.

Een andere recente ontwikkeling betreft de zogenoemde per-elementbenadering in de fiscale eenheid alsmede de daarop volgende ‘spoedreparatie’. Op grond van de rechtspraak van het EU Hof van Justitie moet Nederland in grensoverschrijdende situaties soms bepaalde voordelen van een (fictieve) opname van de buitenlandse vennootschap in een fiscale eenheid toekennen. De wetgever wilde dat niet en heeft dit gerepareerd door in binnenlandse verhoudingen strenger te worden. Het gevolg hiervan is dat bepaalde regelingen, waaronder art. 10a Wet VpB 1969, moeten worden uitgevoerd alsof er geen fiscale eenheid is. Dit is een ingrijpende wijziging die tal van vragen oproept.

Deze en andere ontwikkelingen inzake de aftrek van rente in de vennootschapsbelasting, worden grondig behandeld op de PAOB-cursus Renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Naast een uitvoerige bespreking van de relevante rechtspraak, besluiten en wetgeving, worden de regelingen in onderling verband bezien en hoort u verschillende ideeën over mogelijke ontwijkingsroutes.

Onderwerpen van deze dag zijn onder meer:

  • De rechtspraak inzake (her)kwalificatie van leningen
  • De rechtspraak inzake (her)kwalificatie van eigen vermogen
  • De rechtspraak, het beleid en de wettelijke regeling inzake ‘winstdrainageconstructies’ (art. 10a Wet VpB 1969)
  • De wettelijke regeling inzake de aftrekbeperking naar aanleiding van de earningsstripping-regeling (art. 15b Wet VpB 1969)
  • Recente relevantie jurisprudentie
  • Implementatie ATAD2 in de Nederlandse wetgeving
  • Gevolgen van de reparatiemaatregelen inzake de per-elementbenadering op art. 10a Wet VPB 1969

Cursus Details

Datum:

28 mei 2020

Plaats:

NH Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. dr. C.L. van Lindonk

Corina van Lindonk is international tax director bij Deloitte Amsterdam. Zij heeft het eerste gedeelte van haar carrière doorgebracht op de Rijksuniversiteit Leiden waar zij wetenschappelijk medewerker en docent was en in 1990 ook is gepromoveerd op het onderwerp “De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen.” Corina is vanaf 1993 als belastingadviseur werkzaam bij Deloitte. Zij biedt aan cliënten en medewerkers van Deloitte ondersteuning op de zwaardere fiscaal- technische vraagstukken. Zij heeft zowel ervaring in de nationale adviespraktijk als in de internationale adviespraktijk. Daarnaast is Corina lid van de opiniecommissie van Deloitte. Verder is ze inleider / spreker bij diverse seminars gericht op concernfinanciering, deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid en vaste medewerker bij het NTFR.

Mr. M.H.C. Ruijschop

Als hoofd van het fiscale deel van het Bureau Vaktechniek van BDO Accountants en Belastingadviseurs wordt Michel Ruijschop regelmatig geconfronteerd met zaken waarin de fundamenten van het belastingrecht een cruciale rol spelen. Michel: 'De kern van een ingewikkeld fiscaaltechnisch probleem wordt vaak pas zichtbaar als je enige afstand neemt tot de onderliggende materie. En dan blijkt de oplossing verrassend eenvoudig te zijn'. Michel is organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij het interne opleidingsprogramma van BDO en biedt ondersteuning bij cliënt gerelateerde fiscale vraagstukken. Een andere belangrijke taak is prakrijkgericht onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht en de invloed daarvan op de dagelijkse fiscale dienstverlening. Zijn werk voor het Bureau Vaktechniek van BDO is goed te combineren met zijn taken als medewerker van de fiscale vakgroep van de Universiteit Leiden. Michel: 'een superleuk aspect van het werken aan de Universiteit is dat je in staat wordt gesteld om bij jonge mensen liefde en enthousiasme te creëren voor de veelzijdigheid van de fiscaliteit.' Zijn specialisatie ligt op het terrein van de vennootschapsbelasting. Daarover publiceert hij regelmatig in onder meer fiscale vakbladen.