• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Estate planning / 02-04-2020

De estate planning zal worden toegelicht aan de hand van enkele actuele fiscale onderdelen. Ook zal aandacht zijn voor civielrechtelijke aspecten van de estate planning.

Cursus inhoud

De onderdelen:

  1. Huwelijkse voorwaarden
  2. Schenking
  3. Testament
  4. Levensverzekering, pensioen en sociale zekerheid
  5. Internationaal

worden geïntegreerd behandeld zowel civielrechtelijk als fiscaal.

Fiscale aspecten zijn belangrijk, maar mogen niet altijd voorop worden geplaatst. In de praktijk voeren de fiscale aspecten al snel de boventoon. Al te vaak wordt ten onrechte verondersteld dat het de cliënt er alles aan is gelegen om, onder verwaarlozing van niet- fiscale aspecten, de schenk- en erfbelasting te minimaliseren. Heeft de cliënt de wensen omtrent de vererving van zijn nalatenschap voor ogen, pas dan is het zaak te onderzoeken welke fiscale marsroute moet worden bewandeld. En hoe pakt een en ander uit voor de sociale zekerheidswetgeving?

Civielrechtelijke constructies maken het onder omstandigheden mogelijk om 'de (fiscale) kool en de (civielrechtelijke) geit te sparen'. Wel fiscaal voordeel, zonder dat men het geschonken vermogen (blijvend of geheel) moet missen. Denk aan de schenking op papier of de herroepelijke schenking.

De estate planning zal worden toegelicht aan de hand van enkele actuele fiscale onderdelen, zodat de cursist in ieder geval naar huis gaat met enkele tools voor de dagelijkse estate planningspraktijk. De estate planningsgeest zal uit de fles komen.

Cursus Details

Datum:

2 april 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Freek Schols studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het doctoraal examen notariaat werd afgelegd in september 1993 (cum laude), en het doctoraal examen Nederlands recht in november 1994. In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid.

Hij is als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan de Radboud Universiteit en ScholsBurgerhartSchols estate planners. Tot 1 november 2008 was hij hier hoogleraar Estate Planning. Tot 1 januari 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk en verbonden aan Hekkelman advocaten en notarissen te Arnhem en Nijmegen. Hij is hoofdredacteur van het Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook werkt hij bij het WPNR en is hij redacteur van EstateTip Review. In 2004 verscheen zijn preadvies 'Testamentair bewind naar nieuw erfrecht' voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Hij publiceerde in diverse tijdschriften.

Prof. mr. dr. W. Burgerhart

Wouter Burgerhart richt zowel wetenschappelijk als in zijn (advies)praktijk in het bijzonder op de estate planning voor de ondernemer. Zijn ervaring heeft hij op en rondom dit thema opgebouwd. Zo is hij vanaf 1988 op verschillende kantoren in de notariële praktijk werkzaam geweest op met name het ondernemingsrecht alsmede het personen- en familierecht en erfrecht. Vanaf 2004 is hij verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel juridisch adviseurs te Nijmegen. Van 1998 tot en met 2009 was hij docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op de estate planning, in het bijzonder de fiscale aspecten daarvan. In 2008 promoveerde hij aan deze universiteit (zijn promotor was prof.mr. M.J.A. van Mourik) op een dissertatie met de titel ‘Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten’. In 2010 is hij tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd met als leeropdracht de fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk. Wouter adviseert en publiceert over verschillende notariële en fiscale onderwerpen en geeft cursussen en voordrachten op uiteenlopende rechtsgebieden. Vanaf 2013 is hij partner van BurgerhartVosmanshuys BV, in welke functie hij regelmatig wordt betrokken bij het opzetten en uitvoeren van bedrijfsopvolgingen, het adviseren van familiebedrijven en de daarmee verband houdende fiscale procesvoering. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Gravenhage. Wouter studeerde ten slotte Nederlands-, notarieel- en fiscaal recht in Nijmegen en Amsterdam.

Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols